1980 Magyar Gyart Barack Palinka, 80s btl, 44%, 0.5l